System planowania przestrzennego RFN w aspekcie rozwoju regionalnego

Grzegorz Olejniczak , Józef Hernik

Abstract

Federal planning system is responsible for ensuring in order and security of planning, as well as easing the conflicts occurring at various levels of planning. The article analyzes the principles and objectives of the spatial order of European, federal national and regional level in Germany. It is very important that these findings have an impact on the findings of local spatial plans. The principle of verticality has also an influence on the occurrence of various policy instruments at different spatial levels. German regional planning aim is to prioritize policy objective, which are set put in spatial plans and programmes in the countries. It also allows municipalities to submit their own interests in respect to allocate land for specific purpose and include them in regional plans, and thus it also allows to avoid possible conflicts at local and area planning. The regional plans are set out principles and objectives of the spatial order in the region and to determine which are binding for all planning activities at local level.
Author Grzegorz Olejniczak
Grzegorz Olejniczak,,
-
, Józef Hernik (FoEEaLS / DoSPaLA)
Józef Hernik,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsSpatial planning system in Germany in terms of regional development
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, ISSN 1644-0749, e-ISSN 2450-0771, (B 9 pkt)
Issue year2013
Vol12
No2
Pages5-20
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishplanowanie przestrzenne, polityka regionalna, RFN
Keywords in Englishspatial planning, regional policy, Federal Republic of Germany
Abstract in PolishSystem planowania przestrzennego RFN ma za zadanie zapewnienie porządku przestrzennego, jak również złagodzenie konfliktów występujących na różnych płaszczyznach planowania. W artykule przeprowadzono analizę celów i zasad porządku przestrzennego na szczeblu europejskim, federalnym, krajów związkowych i regionalnym w Niemczech. Jest to o tyle ważne, iż ustalenia te wywierają wpływ na treści zawarte w planach przestrzennych szczebla lokalnego. Zasada pionowości systemu planowania wywiera także wpływ na występowanie poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej na różnych płaszczyznach. Planowanie regionalne w Niemczech ma na celu konkretyzację celów porządku przestrzennego, które określono w planach i programach przestrzennych w poszczególnych krajach związkowych. Umożliwia także gminom zgłaszanie własnych pomysłów dotyczących przeznaczania terenów na określone cele oraz ich uwzględnianie w planach regionalnych, a co za tym idzie powoduje unikanie ewentualnych konfliktów na szczeblu gminnym w zakresie planowania przestrzennego. W planach regionalnych zawarte są zasady i cele porządku przestrzennego w danym regionie oraz ustalenia, które są wiążące dla wszelkich działań planistycznych na płaszczyźnie lokalnej.
URL http://www.acta.media.pl/pl/full/12/2013/000120201300012000020005100065.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/229
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Other open licence; after publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?