Wpływ kolonii lęgowej kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo L.) na przyrost radialny sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w rezerwacie przyrody Kąty Rybackie

Paweł Grochalski , Bartłomiej Bednarz

Abstract

On the basis of the dendrochronological analysis it was found that from the beginning of 2003, when the black cormorant breeding colony appeared on the pines of the Baltic dune Scots pine woods in the Kąty Rybackie reserve, the yearly growth of the annual tree-rings decreased markedly from year to year. The average reduction in radial growth in 30 trees, compared to the same number of pines of similar age growing outside of the breeding colony, reached 57.3% in the period 2003-2013. The tree-ring widths decreases were caused by direct impact of birds nesting on tree crowns and by indirect influence, through the impact of cormorant droppings fertilized the soil on the processes of pine growth and development. Using the non-parametric Mann-Whitney U test, it was shown that compared to the control trees, the decrease in the increment of pines settled by cormorants was highly significant, at p = 0.0002.
Autor Paweł Grochalski
Paweł Grochalski
-
, Bartłomiej Bednarz (L / L-IOEL / IOEL - ZOLEiKL)
Bartłomiej Bednarz
- IOEL - ZAKŁAD OCHRONY LASU, ENTOMOLOGII i KLIMATOLOGII LEŚNEJ
Inne wersje tytułuThe impact of breeding cormorants’ colonies (Phalacrocorax carbo L.) on radial increments of Scotch pine (Pinus sylvestris L.) in Kąty Rybackie nature reserve
Tytuł czasopisma/seriiActa Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, ISSN 1644-0722, e-ISSN 2450-7997, (N/A 20 pkt)
Rok wydania2019
Tom18
Nr1
Paginacja23-30
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimdendrochronologia, kormorany, szerokość słojów, sosna zwyczajna
Słowa kluczowe w języku angielskimdendrochronology, cormorants, tree-ring widths, Scots pine
Streszczenie w języku polskimNa podstawie przeprowadzonych badań dendrochronologicznych stwierdzono, że począwszy od roku 2003, w którym na sosnach zwyczajnych występujących w nadmorskim borze bażynowym w rezerwacie Kąty Rybackie pojawiła się kolonia lęgowa kormorana czarnego, nastąpiła wyraźna, nasilająca się z upływem lat, redukcja szerokości słojów. Średnia redukcja przyrostu na grubość u 30 drzew, w porównaniu z taką samą liczbą sosen zbliżonego wieku rosnących poza kolonią lęgową, sięgnęła 57,3% w okresie 2003-2013. Spadki przyrostu spowodowane były niszczeniem bezpośrednim koron drzew przez gniazdujące ptaki oraz oddziaływaniem pośrednim, poprzez wpływ przenawożonej odchodami kormoranów gleby na procesy wzrostu i rozwoju sosen. Za pomocą nieparametrycznego testu U Mann – Whitney’a wykazano, że w porównaniu z drzewami kontrolnymi spadek przyrostu drzew zasiedlonych przez kormorany był wysoce istotny, przy p=0,0002.
DOIDOI:10.17306/J.AFW.2019.1.3
URL https://www.forestry.actapol.net/volume18/issue/3_1_2019.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); po opublikowaniu
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?