Content rating of chosen trace elements in plants and soil after application of newspaper waste

Monika Mierzwa-Hersztek , Krzysztof Gondek , Michał Kopeć , Agnieszka Ozimek

Abstract

The research was conducted to determine the content of Cr, Cd, Ni and Pb in soil and plant biomass after application of newspaper waste. The pot experiment was conducted in the years 2010 and 2011 in the greenhouse and included the following objects: NP-0 soil without addition of newspaper, NP-1 the soil with addition of1%of newspaper and NP-3 the soil with addition of3%of newspaper. Addition of newspaper was calculated relative to the dry weight of the soil material. The study was conducted in pots containing 5.50 kg of air-dried soil material. Two plants were grown in the experiment: spring rape, ‘Felix’ c.v., in the first year and naked oats, ‘Siwek’ c.v., in the second. Rape was collected at the end of the flowering stage (73-day vegetation period), and oats at grain milk stage (75 days of vegetation). After preparation of plant material and soil, content of trace elements was determined by ICP-OES method on a Perkin Elmer Optima 7300DV apparatus. The results were converted to absolute dry weight of the material. Application of newspaper to soil did not increase (except for cadmium) the contents of lead, chromium or nickel in the aboveground parts of the plant. Studied trace elements were accumulated mainly in the plant roots. Roots contained on average from 51 to 82 % more of the test elements in relation to the aboveground parts. Higher amount of newspaper (3 %) added to the soil led to a higher accumulation of studied trace elements in the roots and lower in the plant aboveground parts. The addition of newspaper to the soil caused a reduction in acidity. Newspaper introduced to the soil generally did not increase the total content of trace elements.
Author Monika Mierzwa-Hersztek (FoAE / DoAaECh)
Monika Mierzwa-Hersztek,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Krzysztof Gondek (FoAE / DoAaECh)
Krzysztof Gondek,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Michał Kopeć (FoAE / DoAaECh)
Michał Kopeć,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Agnieszka Ozimek (FoAE / DoAaECh)
Agnieszka Ozimek,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsOcena zawartości wybranych pierwiastków śladowych w roślinach i glebie po aplikacji papieru gazetowego
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering. A, ISSN 1898-6188, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol20
No9
Pages1029-1037
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpapier gazetowy, gleba, roœliny, pierwiastki œladowe
Keywords in Englishnewspaper, soil, plants, trace elements
Abstract in PolishPrzeprowadzone badania mia³y na celu ocenê zawartoœci Cr, Cd, Ni i Pb w glebie oraz w bio-masie roœlin po aplikacji papieru gazetowego. Doœwiadczenie wazonowe prowadzono w latach 2010 i 2011 w hali wegetacyjnej. Doœwiadczenie obejmowa³o nastêpuj¹ce obiekty: NP-0–kontrola gleba bez dodatku papieru gazetowego), NP-1–glebaz1% dodatkiem papieru gazetowego oraz NP-3–glebaz3%dodatkiem papieru gazetowego. Dodatek papieru gazetowego obliczono w stosunku do suchej masy materia³u glebowego. Badania prowadzono w wazonach mieszcz¹cych 5,50 kg powietrznie suchego materia³u glebowego. W doœwiadczeniu uprawiano dwie roœliny, w pierwszym roku rzepak jary odmiany ‘Feliks’, natomiast w drugim owies nagoziarnisty odmiany ‘Siwek’. Rzepak jary zbierano w koñcu fazy kwitnienia (73 dni wegetacji), a owies w fazie dojrza³oœci mlecznej (75 dni wegetacji). Po odpowiednim przygotowaniu materia³u roœlinnego i glebowego, zawartoœæ badanych pierwiastków œladowych oznaczono metod¹ ICP-OES na aparacie Perkin Elmer Optima 7300DV, a uzyskane wyniki przeliczono na absolutnie such¹ masê materia³u. Doglebowa aplikacja papieru gazetowego nie spowodowa³a zwiêkszenia zawartoœci(za wyj¹tkiem kadmu) o³owiu, chromu i niklu w czêœciach nadziemnych roœlin.Badane pierwiastki śladowe były gromadzone głównie w korzeniach roślin. W stosunku do czêœci nadziemnych roślin korzenie zawierały średnio od 51% do 82% wiêcej badanych pierwiastków.
DOIDOI:10.2428/ecea.2013.20(09)094
URL http://tchie.uni.opole.pl/ece_a/A_20_9/ECE_A20(09).pdf
Internal identifierWRE/2013/74
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-05-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?