Wpływ dolistnego nawożenia mikro- i makroelementowego na plonowanie oraz zawartość tłuszczu w nasionach rzepaku

Andrzej Oleksy , Jan Staroń , Marek Kołodziejczyk , Bogdan Kulig , Tomasz Brodowicz

Abstract

The aim of the research carried out in 2007–2010 at the Variety Testing Station in Głubczyce and in the Experimental Station in Prusy belonging to the University of Agriculture in Krakow was to determine the impact of foliar fertilizers containing sulfur, boron and other microelements on the size and structure of the crop and fat content in seeds of winter oilseed rape. The following fertilizing variants were used in the studies: NPKS – control, NPKS + YaraVita Thiotrac, NPKS + YaraVita Bortrac, NPKS + YV Thiotrac + YV Bortrac, NPKS + YaraVita Photrel Pro and NPKS + YaraVita Brassitrel Pro. Two cultivars of oilseed rape were assessed: Digger and Nelson F1. The foliar fertilization of oilseed rape did not have a significant impact on the yield level and the value of yield components. Only the trend of YV Thiotrac, YV Bortrac and YV Brassitrel Pro fertilizers was found to increase in yield from 3.4 to 4.1% and YV Brassitrel Pro and YV Photrel Pro fertilizers to increase respectively the number of siliques on the plant by 3.6% and the amount of seeds in silique by 7.6%. The cultivars of oilseed rape assessed differed significantly in the number of siliques per plant and the fat content in the seeds. The greater value of these features, respectively, by 31.7 and 0.9%, as well as the 19.2% yield of seeds was characterized by the Nelson hybrid variety. The number of seeds in siliaceae, the weight of 1000 seeds and the fat content were features subject to high variability in localities. More favorable habitat conditions for yielding and producing siliques prevailed in Głubczyce, while for the number of plants of oilseed rape in Prusy.
Author Andrzej Oleksy (FoAE / IoPP)
Andrzej Oleksy,,
- Institute of Plant Production
, Jan Staroń
Jan Staroń,,
-
, Marek Kołodziejczyk (FoAE / IoPP)
Marek Kołodziejczyk,,
- Institute of Plant Production
, Bogdan Kulig (FoAE / IoPP)
Bogdan Kulig,,
- Institute of Plant Production
, Tomasz Brodowicz (FoAaE / IoPP)
Tomasz Brodowicz,,
- Institute of Plant Production
Other language title versionsInfluence of foliar fertilization with micro- and macroelements on yielding and fat content in seeds of oilseed rape
Journal seriesFragmenta Agronomica, ISSN 0860-4088, (0 pkt)
Issue year2019
Vol36
No1
Pages54-66
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishrzepak, odmiana, warunki siedliskowe, nawożenie dolistne, plon i składowe plonu, zawartość tłuszczu
Keywords in Englishoilseed rape, cultivar, habitat conditions, foliar fertilization, yield and yield components, fat content
Abstract in PolishCelem badań realizowanych w latach 2007–2010 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach oraz w Stacji Doświadczalnej w Prusach należącej do Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie było określenie wpływu dolistnych nawozów zawierających siarkę, bor i inne mikroelementy na wielkość i strukturę plonu oraz zawartość tłuszczu w nasionach rzepaku ozimego. W badaniach zastosowano następujące warianty nawozowe: NPKS – kontrola, NPKS + YaraVita Thiotrac, NPKS + Yara- Vita Bortrac, NPKS + YV Thiotrac + YV Bortrac, NPKS + YaraVita Photrel Pro oraz NPKS + YaraVita Brassitrel Pro. Ocenie poddano dwie odmiany rzepaku: Digger i Nelson F1. Dolistne nawożenie rzepaku nie miało istotnego wpływu na poziom plonowania oraz wartość elementów składowych plonu nasion. Stwierdzono jedynie tendencję oddziaływania nawozów YV Thiotrac, YV Bortrac i YV Brassitrel Pro stosowanych indywidualnie na przyrost plonu nasion w zakresie od 3,4 do 4,1% oraz nawozów YV Brassitrel Pro i YV Photrel Pro na zwiększenie odpowiednio liczby łuszczyn na roślinie o 3,6% oraz ilości nasion w łuszczynie o 7,6%. Oceniane odmiany rzepaku ozimego różniły się istotnie liczbą łuszczyn na roślinie oraz zawartością tłuszczu w nasionach. Większą wartością tych cech, odpowiednio o 31,7 i 0,9%, a także plonem nasion o 19,2% odznaczała się odmiana mieszańcowa Nelson. Liczba nasion w łuszczynach, masa 1000 nasion oraz zawartość tłuszczu były cechami podlegającymi dużej zmienności w miejscowościach. Korzystniejsze warunki siedliskowe dla plonowania oraz wykształcania łuszczyn panowały w Głubczycach, natomiast dla kształtowania się obsady roślin rzepaku w miejscowości Prusy.
DOIDOI:10.26374/fa.2019.36.6
URL http://www.up.poznan.pl/pta/pdf/2019/FA%2036(1)%202019%20Oleksy.pdf
Internal identifierWRE/2019/93
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?