The Role of Small Farms in Local Food Systems

Katarzyna Żmija , Marta Czekaj , Dariusz Żmija

Abstract

The goal of this paper is to recognize the desired prospective role of small farms in local food systems as well as identify the directions of future-oriented activity for its implementation. The empirical data for the study was provided as a result of workshops hosted in the Rzeszowski subregion in 2019, attended by the stakeholders of the local food system. The methodology of the studies was based on the concept of foresight research, using the backcasting technique. For the purpose of formulating the visions of the desired prospective role of small farms in local food systems, the workshops participants determined their potential future roles in the subsystem of production, processing and consumption of food in the subregion, while, above all, recognizing them in reference to production, processing and providing the consumer with food of the highest quality. The aforementioned roles have been determined as being under-implemented. The recommended areas of activities for increasing the share of small farms in local food systems were identified as: legislation, institutional conditions, consultancy, financial support and farm cooperation, food quality and safety control, promotion of local food products and consumer education.
Author Katarzyna Żmija (UAK)
Katarzyna Żmija,,
- University of Agriculture in Krakow
, Marta Czekaj (FoAaE / IoEEaM )
Marta Czekaj,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
, Dariusz Żmija
Dariusz Żmija,,
-
Other language title versionsRola drobnych gospodarstw rolnych w lokalnych systemach żywnościowych
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
VolXXI
No4
Pages600-611
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishdrobne gospodarstwa rolne, lokalne systemy żywnościowe, krótkie łańcuchy dostaw, interesariusze, foresight
Keywords in EnglishSmall farms, local food systems, short supply chains, stakeholders, foresight
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie pożądanej przyszłej roli drobnych gospodarstw rolnych w lokalnych systemach żywnościowych oraz kierunków perspektywicznych działań na rzecz jej realizacji. Materiał empiryczny do badań stanowiły wyniki warsztatów zorganizowanych w 2019 roku w podregionie rzeszowskim, których uczestnikami byli interesariusze lokalnego systemu żywnościowego. Metodyka badań bazowała na koncepcji badań foresightowych, przy zastosowaniu techniki planowania wstecznego. Dla potrzeb sformułowania wizji pożądanej roli drobnych gospodarstw rolnych w lokalnych systemach żywnościowych określono ich potencjalne perspektywiczne role w podsystemie produkcji, przetwórstwa oraz konsumpcji żywności w podregionie, dostrzegając je przede wszystkim w odniesieniu do produkcji, przetwórstwa i dostarczania konsumentowi żywności wysokiej jakości. Zwrócono uwagę na to, że role te aktualnie są realizowane w niewystarczającym zakresie. Jako rekomendowane obszary działań na rzecz zwiększenia udziału drobnych gospodarstw rolnych w lokalnych systemach żywnościowych wskazano działania w zakresie legislacji, uwarunkowań instytucjonalnych, doradztwa, wsparcia finansowego i współpracy gospodarstw, kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, promowania lokalnych produktów żywnościowych oraz edukacji konsumentów
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.5527
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?