Działania podjęte na etapie reagowania jako przykład zarządzania kryzysowego podczas gradacji kornika drukarza (Ips typographus)

Jarosław Bielan , Katarzyna Łyduch , Piotr Cymanow

Abstract

In the years 2005–2010 in spruce stands in Beskid Śląski and Żywiecki there were bark beetle outbreak, that caused the decay of forest in this area at unprecedented scale. The study presents decision making process and implementation of the action from range of crisis management in Wisła Forest District. The aim of actions was to protect the existing forest, removing the effects of outbreak and reducing the damage caused. Furthermore, it was pursued the assessment of all operations included in third phase of crisis management – response, directly related to bark beetle outbreak. Actions taken at the level of response turned out to be highly effective. This proves strong commitment of the management team to fight against the crisis and honest and scrupulous implementation of tasks by the competent units
Author Jarosław Bielan (FoF / DoFPEaFC)
Jarosław Bielan,,
- Department of Forest Protection, Entomology and Forest Climatology
, Katarzyna Łyduch (FoAaE / IoEcoSoc)
Katarzyna Łyduch,,
- Institute of Economic and Social Sciences
, Piotr Cymanow (FoAaE / IoEcoSoc)
Piotr Cymanow,,
- Institute of Economic and Social Sciences
Other language title versionsThe action taken at the stage of response as an example of crisis management during break beetle outbreak
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No18
Pages261-270
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishklęska ekologiczna, Nadleśnictwo Wisła, drzewostany świerkowe
Keywords in Englishecological disaster, Wisła Forest District, spruce stands
Abstract in PolishW latach 2005–2010 w drzewostanach świerkowych Beskidu Śląskiego i Żywieckiego miała miejsce gradacja kornika drukarza, która spowodowała zamieranie lasów na tym obszarze na niespotykaną do tej pory skalę. W pracy zaprezentowano proces decyzyjny i realizację działań z zakresu zarządzania kryzysowego w Nadleśnictwie Wisła. Celem podjętych działań była ochrona jeszcze istniejących drzewostanów, likwidacja skutków gradacji i minimalizacja powstałych szkód. Ponadto, dokonano oceny wszystkich czynności wchodzących w skład trzeciego etapu zarządzania kryzysowego – reagowania, związanego bezpośrednio z gradacją kornika drukarza. Działania podejmowane na poziomie reagowania charakteryzowały się wysoką skutecznością. Świadczy to o dużym zaangażowaniu kadry zarządzającej w walkę z kryzysem oraz rzetelne i sumienne wykonywanie powierzonych zadań przez właściwe jednostki
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_3.pdf
Internal identifierWRE/2013/277
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?