Ocena stanu technicznego jazu zbiorników wodnych w Zesławicach na rzece Dłubni

Bogusław Michalec , Tomasz Suwaj

Abstract

Methodology and the results of the assessment of the technical state of the concrete water building were introduced in this work, worked out in frames one-stage diagnostics. The weir of the dam of water reservoirs in Zesławice was chosen to the assessment. Apart from the study of the technical assessment of the studied object, indication of the competence effect of persons making the assessments of the technical water building on the result of this assessment was the aim of the work. The assessment of the technical state of the weir was executed according to the methodology proposed by Zawadzki [2005]. The technical assessment of the hydro-building was executed in two phasis. The second phasis of the diagnostics was executed after instructions. In every phasis of the diagnosis was participated eight groups of engineers – the students of the second degree studies in Environmental Engineering and Geodesy Faculty Agricultural University in the Cracow. The change of results was defined for the help of the difference of the sums of the squared residuals, calculated on the basis of the results of the assessments of second and first phasis of the diagnostics. The results of the students assessments were referred to the results of the expert opinion. The conducted technical state assessment of the dam weir of water reservoirs in Zesławice shows on the more less than good state – the assessment according to the expert carries out 3.9. Average from final assessments of first phasis of eight groups carried out 3.1. However in second phasis of the assessment, after the instruction, average from final assessments of the eight groups of students carried out 3.7. It was stated that initiated investigations relating to the impact of the competence of persons making the technical assessments of the water building on the result of this assessment showed, that unsatisfactory knowledge and the lack of experience contributes to lowering the results of the assessment.
Author Bogusław Michalec (FoEEaLS / DoHEaG)
Bogusław Michalec,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Tomasz Suwaj
Tomasz Suwaj,,
-
Other language title versionsTechnical state assessment of a weir of the dam weir of the Zesławice water reservoirs
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 4 pkt)
Issue year2012
Vol11
No4
Pages71-82
Publication size in sheets0.55
Article number7
Keywords in Polishjaz, zbiornik wodny, ocena stanu technicznego, suma kwadratów reszt
Keywords in Englishweir, water reservoir, technical state assessment, sum of the squared residuals
Abstract in PolishW pracy przedstawiono metodykę i wyniki oceny stanu technicznego betonowej budowli wodnej; ocenę tę przygotowano w ramach diagnostyki jednoetapowej. Do oceny wytypowano jaz zapory zbiorników wodnych w Zesławicach. Celem pracy, poza opracowaniem oceny technicznej badanego obiektu, było wykazanie wpływu kompetencji osób dokonujących tej oceny na jej wynik. Ocenę stanu technicznego jazu wykonano zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Zawadzkiego [2005], w dwóch fazach. W każdej fazie diagnozy uczestniczyło osiem dwu-, trzyosobowych grup inżynierów – słuchaczy studiów dziennych drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Określono zmianę wyników za pomocą różnicy sum kwadratów reszt, obliczonej na podstawie wyników ocen drugiego i pierwszego etapu. Wyniki ocen studentów odniesiono do wyników oceny eksperta – opiekuna studentów w czasie zajęć terenowych. Ocena stanu technicznego jazu zapory zbiorników wodnych w Zesławicach wskazuje na stan niespełna dobry – według eksperta wynosi ona 3,9. Średnia z ocen końcowych pierwszego etapu ośmiu grup to 3,1. W drugim etapie, po instruktażu opiekuna, średnia z ocen końcowych ośmiu grup studentów wynosiła 3,7. Badania dotyczące wpływu kompetencji osób dokonujących oceny technicznej budowli wodnej na wynik tej oceny wykazały, iż niedostateczna wiedza i brak doświadczenia osób kontrolujących stan techniczny przyczynia się zaniżeniu wyników oceny.
Languagepl polski
File
Ocena stanu technicznego jazu zbiorników wodnych w Zesławicach na rzece Dłubni 595,85 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?