Assessment of microbial contamination of atmospheric air in a selected wastewater treatment plant

Iwona Paśmionka

Abstract

The aim of the research was to determine the microbiological quality of atmospheric air in the Tuchów Sewage Treatment Plant, based on the presence of mesophilic bacteria, α- and β-hemolytic bacteria, actinomycetes and fungi. Bioaerosol measurements were made at four points (raw sewage inlet, aeration chamber, purified sewage outlet and 150 m from the treatment plant, at the background point) in the period from January to December 2018. Bioaerosol samples were collected using Andersen’s 6-stage cascade impactor. The tested atmospheric air was characterized by a qualitatively and quantitatively diverse microflora. The highest amounts of all the studied groups of microorganisms were found at the raw sewage inlet, and in the case of actinomycetes, also twice in the place of biological purification. However, there were analyzes in which a higher concentration of microorganisms was observed outside the treatment plant at the control point constituting the background. This applies to bacteria and fungi. The largest source of emission of microorganisms to the atmosphere was the mechanical part of the sewage treatment plant (raw sewage inlet). The tested treatment plant may therefore contribute to the deterioration of the quality of the atmospheric air.
Author Iwona Paśmionka (FoAE / DoM)
Iwona Paśmionka,,
- Department of Microbiology
Other language title versionsOcena skażenia mikrobiologicznego powietrza atmosferycznego w wybranej oczyszczalni ścieków
Journal seriesArchives of Environmental Protection, ISSN 2083-4772, e-ISSN 2083-4810, [0324-8461], (N/A 100 pkt)
Issue year2019
Vol45
No4
Pages60-67
Publication size in sheets0.5
Keywords in EnglishMicrobial contamination, bioaerosol, sewage treatment plant, atmospheric air
ASJC Classification2300 General Environmental Science
Abstract in PolishCelem prowadzonych badań było określenie jakości mikrobiologicznej powietrza atmosferycznego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Tuchowie, na podstawie występowania bakterii mezofilnych, bakterii and ß-hemolizujących, promieniowców i grzybów. Pomiary bioaerozolu wykonano w czterech punktach (wlot ścieków surowych, komora napowietrzania, wylot ścieków oczyszczonych oraz 150 m od oczyszczalni, w punkcie stanowiącym tło) w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Próbki bioaerozolu pobierano za pomocą 6-stopniowego impaktora kaskadowego Andersena. Badane powietrze atmosferyczne charakteryzowało się zróżnicowaną ilościowo i jakościowo mikroflorą. Najwyższe ilości wszystkich badanych grup mikroorganizmów stwierdzono przy wlocie ścieków surowych, a w przypadku promieniowców również dwukrotnie w miejscu biologicznego oczyszczania. Zdarzały się jednak analizy, w których wyższe stężenie drobnoustrojów obserwowano poza terenem oczyszczalni, w punkcie kontrolnym stanowiącym tło. Dotyczyło to bakterii i grzybów. Największym źródłem emisji mikroorganizmów do atmosfery była mechaniczna część oczyszczalni (wlot ścieków surowych). Badana oczyszczalnia może więc przyczyniać się do pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego.
DOIDOI:10.24425/aep.2019.130242
URL http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130242/edition/113721/content
Languageen angielski
Score (nominal)100
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 1.011; WoS Impact Factor: 2018 = 1.689 (2) - 2018=1.394 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?