Wpływ zanieczyszczeń odprowadzanych z ubojni trzody chlewnej oraz masarni na jakość ścieków dopływających do oczyszczalni

Piotr Bugajski , Stefan Satora

Abstract

The paper presents analysis of influence of amount of pollutants, described as BOD5, COD and total suspended solids, in the sewage from the cutting plant, butchery of pigs and from the tenants on their concentration in the sewage which flow into the treatment plant Bioblok PS-50 in Gruszow. Average concentrations of pollutants in the sewage mixture were calculated on the basis of the weighted mean. The disturbances of the treatment plant operation were found to be caused by too high concentrations of the above mentioned pollution indexes. On the basis of the calculated weighted mean the average amount of BOD5 index was 592,1 mgO2 ∙ dm–3, COD – 974,8 mgO2 ∙ dm–3, whereas the total suspended solids 570,7 mg ∙ dm–3. In order to decrease the concentration of pollutants in the raw sewage which flow into the treatment plant, should be enlarge the proportional participation of domestic sewage with 82% to 96%. Moreover the existing industrial sewage pretreatment system needs to be modernized or a new one needs to be installed in the exact place of the sewage origin.
Author Piotr Bugajski (FoEEaLS / DoSEaWM)
Piotr Bugajski,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Stefan Satora (FoEEaLS / DoSEaWM)
Stefan Satora,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsInfluence of pollutants disposed from the butchery of pigs and cutting plant on the quality of sewage flowing into the treatment plant
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 4 pkt)
Issue year2011
Vol10
No2
Pages3-10
Publication size in sheets0.5
Article number1
Keywords in Polishścieki przemysłowe, ścieki bytowe, stężenia zanieczyszczeń
Keywords in Englishindustrial sewage, domestic sewage, concentration of pollutants
Abstract in PolishW pracy przedstawiono analizę wpływu zanieczyszczeń opisanych wartościami BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej w ściekach bytowych oraz pochodzących z masarni i ubojni trzody chlewnej na ich stężenie w mieszaninie ścieków dopływającej do oczyszczalni Bioblok PS-50 w Gruszowie. Średnie stężenia badanych wskaźników w mieszaninie ścieków obliczono jako średnią ważoną. Stwierdzono, że gdy te stężenia są zbyt wysokie, skutkuje to zakłóceniami w pracy oczyszczalni. Średnie ważone poszczególnych wskaźników wynosiły: BZT5 – 592,1 mg O2 ∙ dm–3, ChZT – 974,8 mg O2 ∙ dm–3, zawiesiny ogólnej – 570,7 mg ∙ dm–3. Aby zmniejszyć stężenie zanieczyszczeń w mieszaninie surowych ścieków dopływających do oczyszczalni należy zwiększyć udział procentowy ścieków bytowych z 82% do 96%. Jest to możliwe poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i podłączenie do niej kolejnych gospodarstw domowych oraz dodatkową modernizację istniejących lub nowo zainstalowanych systemów podczyszczania ścieków przemysłowych w miejscu ich powstania.
Languagepl polski
File
Wpływ zanieczyszczeń odprowadzanych z ubojni trzody chlewnej oraz masarni na jakość ścieków dopływających do oczyszczalni 381,01 KB
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*8 (2020-04-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?