Edukacja konsumentów w zakresie wiedzy o żywności jako przyczynek do zrównoważonego rozwoju

Renata Matysik-Pejas

Abstract

The aim of this study was to identify opinions of respondents on the subject matter of consumer education related to food. The problem, which is the subject of the article, was elaborated on the basis of primary information derived from a survey research. The survey was conducted in 2010. The questionnaire was completed by 200 respondents from Małopolskie Voivodeship. Quota was sampling for the research. Most respondents believe that their current knowledge about food products is sufficient but the consumer education about food products in Poland is insufficient. Therefore, there should be carried out education campaigns to raise knowledge and consumer awareness in this regard. Over half of respondents considered that information provided on food packages is understandable to the average purchaser. Nearly half of the respondents also considered that buyers know the signs confirming the quality and safety of food products, among which the most popular is the emblem “Teraz Polska” (Poland: Now) and the quality mark “Q”. Among the organisations involved in the protection of consumer rights for the most recognizable are the Consumer Federation and the Office of Competition and Consumer Protection. However, advice of these institutions is used by a small percentage of respondents. Respondents also believe that educational activities directed to consumers should be conducted primarily by such entities as television and schools.
Author Renata Matysik-Pejas (FoAaE / IoEEaM )
Renata Matysik-Pejas,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versionsConsumer Education in Terms of Knowledge about Food as a Contribution to Sustainable Consumption
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 6 pkt)
Issue year2012
Vol3
Pages324-335
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishedukacja konsumencka, produkty żywnościowe, zrównoważona konsumpcja
Keywords in Englishconsumers education, food products, sustainable consumption
Abstract in PolishCelem zaprezentowanych w artykule badań jest identyfikacja opinii respondentów na temat edukacji konsumenckiej związanej z żywnością. Materiał źródłowy do analizy i wnioskowania stanowiły informacje pierwotnie uzyskane w badaniach ankietowych, przeprowadzonych w roku 2010 na próbie 200 respondentów z województwa małopolskiego. Dobór próby do badań miał charakter kwotowy. Większość respondentów jest przekonana, ze ich obecna wiedza o produktach żywnościowych jest zaledwie dostateczna oraz, że edukacja konsumencka o produktach żywnościowych jest w Polsce niewystarczająca. W związku z tym powinny być prowadzone kampanie edukacyjne mające na celu podniesienie stanu wiedzy i świadomości konsumenckiej w tym zakresie. Ponad polowa respondentów uważa, ze informacje podawane na opakowania produktów żywnościowych są zrozumiałe dla przeciętnych nabywców. Blisko połowa badanych uważa także, że nabywcy znają oznaczenia potwierdzające jakość oraz bezpieczeństwo produktów żywnościowych, wśród których największa znajomością cieszą się godło „Teraz Polska” oraz znak jakości „Q”. Spośród organizacji zajmujących się ochroną praw konsumenta najbardziej rozpoznawalne są Federacja Konsumentów oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednak z porad tych instytucji korzysta niewielki odsetek respondentów. Respondenci uważają także, iż działania edukacyjne skierowane do konsumentów powinny być prowadzone przede wszystkim przez takie podmioty jak telewizja oraz szkoły.
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?