Wpływ stresu cieplnego na czas leżenia krów

Piotr Herbut , Sabina Angrecka , Dorota Godyń

Abstract

Dairy cows are exposed to heat stress, which is increasing as a result if climate change around the world. Thermal stress can lead to significant changes in cow behavior in terms of rest periods expressed in terms of lying time. The presented studies show that there is a close correlation between thermal stress determined by THI and the daily resting time of 30 Holstein- Friesian cows. Two periods were determined in the study: neutral (with a maximum daily THI value below 68) and warm (with a minimum daily THI value above 73). The results showed a decrease in the total daily lying time between the neutral and warm periods from 11.2 to 9.3 h/d. In the warm period the correlation between lying time and THI was inversely proportional. On the other hand, in the neutral period this correlation was not significant. The decrease in the percentage of lying cows and the average lying time per hour was also noticeable between day and night in the warm periods, which was 3.5 and 2 times shorter, respectively than in the neutral period.
Author Piotr Herbut (FoEEaLS / DoRC)
Piotr Herbut,,
- Department of Rural Construction
, Sabina Angrecka (FoEEaLS / DoRC)
Sabina Angrecka,,
- Department of Rural Construction
, Dorota Godyń
Dorota Godyń,,
-
Other language title versionsThe influence of heat stress on cow lying time
Pages91-96
Publication size in sheets0.5
Book Romaniuk Wacław, Jankowska-Huflejt Halina (eds.): Doskonalenie technologii w produkcji zwierzęcej i energii odnawialnej z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, 2019, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, ISBN 978-83-65426-39-0, 359 p.
Keywords in PolishBydło mleczne, zachowanie, stres cieplny, THI, czas leżenia, obora
Keywords in EnglishDairy cattle; behavior; thermal stress; THI; lying down time, barn
Abstract in PolishKrowy mleczne są narażone na stres cieplny, którego ryzyko wzrasta w związku ze zmianami klimatycznymi na całym świecie. Stres cieplny może prowadzić do znaczących zmian w zachowaniu krów, w odniesieniu do ich odpoczynku wyrażonego czasem leżenia. Przedstawione badania wskazują na ścisłe występowanie związku między stresem cieplnym określonym przy użyciu wskaźnika THI a dziennym czasem leżenia 30 krów rasy holsztyńsko – fryzyjskiej. W badaniach określono dwa okresy- neutralny (z maksymalną dobową wartością THI poniżej 68) i ciepły (z minimalną dobową wartością THI powyżej 73) Wyniki wskazały zmniejszenie całkowitego dobowego czasu leżenia pomiędzy okresem neutralnym i ciepłym z 11,2 do 9,3 h/d. W okresie ciepłym korelacja pomiędzy czasem leżenia krów a THI była odwrotnie proporcjonalna. Z kolei w okresie neutralnym korelacja ta nie była istotna. Spadek odsetka krów leżących i średniego czasu leżenia w ciągu godziny był również zauważalny pomiędzy dniem i nocą w okresach ciepłych, który wynosił odpowiednio 3,5 i 2 razy krótszy niż w okresie neutralnym.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?