Selected properties of flotation tailings wastes deposited in the Gilów and Żelazny Most waste reservoirs regarding their potential environmental management

Agnieszka Baran , Małgorzata Śliwka , Marcin Lis

Abstract

Wastes originating from copper mining, particularly generated during the ore enrichment process constitute a considerable percentage of industrial wastes in Poland, which theoretically are supposed to provide a raw material base but remain wholly unmanaged. Wastes from copper flotation are deposited on the waste dumps which pose a significant eco-toxicological hazard. The paper discussed the results of analysis of selected post-floatation waste properties deposited in the Żelazny Most and Gilów reservoirs from the perspective of their environmental management.
Author Agnieszka Baran (FoAE)
Agnieszka Baran,,
- Faculty of Agriculture - Economic
, Małgorzata Śliwka
Małgorzata Śliwka,,
-
, Marcin Lis (FoAaE)
Marcin Lis,,
- Faculty of Agriculture and Economics
Other language title versionsWybrane właściwości odpadów poflotacyjnych zdeponowanych w zbiornikach Gilów i Żelazny Most w aspekcie możliwości ich zagospodarowania przyrodniczego
Journal seriesArchives of Mining Sciences, ISSN 0860-7001, (A 20 pkt)
Issue year2013
Vol58
No3
Pages969-978
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishodpady poflotacyjne, górnictwo miedzi, metale ciężkie, PhytotoxkitTM, Microtox®
Keywords in Englishflotation tailings, copper mining, heavy metals, PhytotoxkitTM, Microtox®
ASJC Classification1906 Geochemistry and Petrology; 1909 Geotechnical Engineering and Engineering Geology
Abstract in PolishOdpady pochodzące z górnictwa miedzi, szczególnie powstające w procesie wzbogacania rudy, stanowią znaczny odsetek odpadów przemysłowych w naszym kraju, które teoretycznie zasilić mają bazę surowcową i w całości pozostają niezagospodarowane. Odpady z procesu flotacji miedzi są deponowane na składowiskach i stanowią zagrożeniem ekologicznym i ekotoksykologicznym dla środowiska przyrodniczego i człowieka. Niekorzystne oddziaływanie składowisk odpadów poflotacyjnych na środowisko to przede wszystkim deformacje terenu, zanieczyszczenia gleb zanieczyszczeń roślinności metalami ciężkimi, oraz zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. W artykule zostały omówione niektóre właściwości fizykochemiczne oraz ekotoksykologiczne odpadów poflotacyjnych deponowanych w zbiornikach Żelazny Most i Gilów pod kątem ich biologicznego zagospodarowania. Próbki pobranych osadów, po odpowiednim przygotowaniu, poddano ocenie wybranych parametrów fizycznych, analizie chemicznej oraz serii testów ekotoksykologicznych. Właściwości ekotoksykologiczne osadów oceniono przy użyciu baterii biotestów składającej się z dwóch biotestów pracujących na pięciu organizmach (tab. 1). W teście Phytotoxkit do pomiaru toksyczności osadu wykorzystano trzy rośliny: Sorghum saccharatum, Lepidium sativum i Sinapis alba. Mierzonym parametrem było zahamowanie kiełkowania nasion oraz długości korzeni w badanym osadzie poflotacyjnym w porównaniu do osadu kontrolnego. W badanych osadach poflotacyjnych dla zawartości miedzi (Gilów i Żelazny Most), ołowiu (Żelazny Most) stwierdzono znaczne przekroczenie dopuszczalnych norm dla gruntów kategorii B i C (Dz. U. z 2002 r. nr 165, poz. 1359). Większą zawartość analizowanych pierwiastków wykazano w odpadach zdeponowanych w zbiorniku Żelazny Most niż Gilów. (tab. 4). Większą rozpuszczalność badanych pierwiastków śladowych wykazano w odpadach poflotacyjnych zdeponowanych w zbiorniki Gilów. Nieznacznie niższą toksyczność wobec roślin testowych wykazały odpady poflotacyjne zbiornika Gilów w porównaniu do osadów zbiornika Żelazny Most (Rys. 3).
DOIDOI:10.2478/amsc-2013-0068
URL http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002famsc.2013.58.issue-3$002famsc-2013-0068$002famsc-2013-0068.pdf?t:ac=j$002famsc.2013.58.issue-3$002famsc-2013-0068$002famsc-2013-0068.xml
Internal identifierWRE/2013/48
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 13; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 1.102; WoS Impact Factor: 2013 = 0.608 (2) - 2013=0.6 (5)
Citation count*5 (2016-03-21)
Additional fields
FinansowanieBadabia statutowe AGH nr 11.11.100.482 w 2012
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?