Wpływ technologii zbioru na wartość indeksu mechanicznych uszkodzeń bulw ziemniaka

Barbara Krzysztofik , Krzysztof Sułkowski

Abstract

The objective of the paper was to show whether there are differences in the level of mechanical damage of potato tubers collected in different technologies. The level of damage was estimated on every stage of potato harvesting in each technology. The scope of the paper covered research of the damage size on particular stages of harvesting and loading potatoes to the storage (5 measuring points: a separating belt of a combine, a trailer, a charging hopper, a separating belt of a sorter, a heap) in the 1-stage harvesting technology with the use of GRIMME SE-170 combine (fig. 1) and two options of 2-stage harvesting with the use of 4-row digger Grimme RL-3600 and Grimme GT-170 or Grimme GZ - 1700 combine (fig. 2). The size of damage was expressed with the index of bruises of tubers referred to 1 kg. The obtained results proved that at the 1-stage harvesting, higher values of the damage index were reported on the stage of loading the combine tank, trailers and a heap in the storage in comparison to 2-stage harvesting. From among two harvesting technologies of 2-stage harvesting, higher values of damage were reported for technology that used Grimme GT-170 combine, mainly at the stage of loading the combine tank.
Author Barbara Krzysztofik (FoPaPE / IoMEEaPP)
Barbara Krzysztofik,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Krzysztof Sułkowski
Krzysztof Sułkowski,,
-
Other language title versionsImpact of the crop technology on the index value of mechanical damage to potato tuber
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (0 pkt)
Issue year2013
Vol2
No3(146)
Pages179-188
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishziemniak, technologie zbioru, uszkodzenia bulw, załadunek przechowalni
Keywords in Englishpotato, harvesting technologies, damage to pulp, loading a storage
Abstract in PolishCelem pracy było wykazanie, czy występują różnice w poziomie mechanicznych uszkodzeń bulw ziemniaka zebranych w różnych technologiach. Oceniano poziom uszkodzeń na każdym etapie zbioru ziemniaków w każdej technologii. Zakres pracy obejmował badania wielkości uszkodzeń na poszczególnych etapach zbioru i załadunku ziemniaków do przechowalni (5 punktów pomiarowych: taśma separująca kombajnu, przyczepa, kosz zasypowy, taśma separująca sortownika, pryzma) w technologii zbioru jednoetapowego z zastosowaniem kombajnu GRIMME SE-170 (rys. 1) i dwóch wariantów zbioru dwuetapowego z zastosowaniem kopaczki 4-rzędowej Grimme RL-3600 oraz kombajnu Grimme GT-170 lub Grimme GZ – 1700 (rys. 2). Wielkość uszkodzeń została wyrażona wskaźnikiem indeksu obić bulw odniesionym do 1 kg. Uzyskane wyniki wskazały, że przy zbiorze jednoetapowym odnotowano wyższe wartości indeksu uszkodzeń na etapie załadunku zbiornika kombajnu, przyczep oraz pryzmy w przechowalni w porównaniu do zbioru dwuetapowego. Spośród dwóch technologii zbioru 2-etapowego wyższe wartości uszkodzeń odnotowano dla technologii z kombajnem Grimme GT-170, głównie na etapie załadunku zbiornika kombajnu.
URL http://ir.ptir.org/artykuly/pl/146/IR%28146%29_3448_pl.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/31
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?