Analiza zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w polityce przestrzennej gminy Tomice

Barbara Prus , Tomasz Salata

Abstract

Article based on an analysis of selected elements of agricultural production space in Tomice municipality located in the province Małopolska. The aim of the study is overall evaluation of measurable, environmental agricultural production space seams of area designated in the local spatial development plan. An analysis was based on quality and relevance of agricultural soils, soil protection category with the highest quality grades and soil moisture levels. The overall assessment of the elements allowed to determine the most valuable areas for agriculture and natural production. Another aspect concerned the designation of areas, which, due to their defective, can be allocated to non-agricultural purposes as the reserve land. The study of selected environmental elements of the agricultural production space based on basic GIS techniques. Analysis performed in the Quantum GIS.
Author Barbara Prus (FoEEaLS / DoSPaLA)
Barbara Prus,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Tomasz Salata (FoEEaLS / DoSPaLA)
Tomasz Salata,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsAnalysis of resources for agricultural production area in land policy of district Tomice
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol3
No2
Pages145-157
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishrolnicza przestrzeń produkcyjna, jakość i przydatność gleb, kategorie ochrony gleb
Keywords in Englishagricultural production space, quality and suitability of soils, categories of soil protection
Abstract in PolishArtykuł opiera się na analizie wybranych elementów rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy Tomice położonej w woj. małopolskim. Celem opracowania jest łączna ocena mierzalnych, środowiskowych zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wyznaczonej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego strefy RP). Elementarne analizy dotyczyły jakości i przydatności rolniczej gleb, kategorii ochrony gleb o najwyższych klasach bonitacyjnych oraz stopni uwilgotnienia gleb. Łączna ocena bonitowanych elementów pozwoliła na wyznaczenie terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej najbardziej cennych pod kątem rolniczoprzyrodniczym. Kolejny aspekt dotyczył wyznaczenia terenów, które ze względu na swoje wadliwości, mogą stanowić rezerwę terenów przeznaczanych na cele nierolnicze. Do badania wybranych elementów środowiskowych rolniczej przestrzeni produkcyjnej zastosowano podstawowe techniki geoprocessingu. Analizy opracowano w programie Quantum GIS.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-52baf3c3-7fbb-412c-a83f-c0f804a10b06/c/12145.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/209
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2016-04-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?