Zmiany społeczne i przeobrażenia gospodarczo-komunalne wsi w regionach metropolitarnych w latach 2000–2010 na przykładzie gminy Michałowice

Julia Gorzelany-Plesińska , Renata Różycka

Abstract

The article focuses on social changes and economic transformations that occurred in the years 2000-2010 in the community of Michałowice. The first part presents an analysis of socio-economic changes in the studied area. This includes the discussion of demographic trends in Michalowice within the studied 10 years, because this was the period of continual growth of population density in villages of the Małopolskie region. Afterwards, the article presents a dynamic analysis of economic indices related to unemployment, population growth rate, economic load, demographic ageing and the dynamics of economic units in the researched area. The first part of the article also includes data on population structure, i.e. gender and economic age groups, in Micha��owice. Population growth in this area is accompanied by intensified building developments. The study of this trend was based on the analysis of the number of building permits, total community area planned for building development and the number of new residential buildings. The second part of the paper evaluates the level of technical infrastructure in Michałowice compared to other communities in the Krakow district based on a comprehensive index analysis.
Author Julia Gorzelany-Plesińska (FoEEaLS / DoSPaLA)
Julia Gorzelany-Plesińska,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Renata Różycka (FoEEaLS / DoSPaLA)
Renata Różycka,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsSocial changes and economic transformations of villages situated in metropolitan areas in the years 2000-2010 exemplified by the community of Michalowice
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 5 pkt)
Issue year2012
No3/II
Pages117-131
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishsuburbanizacja, zmiany społeczno - ekonomiczne, urbanizacja komunalna
Keywords in Englishsuburbanization, social and economical changes, communal urbanization
Abstract in PolishW artykule skupiono się na analizie społecznych zmian i przeobrażeń gospodarczo - komunalnych w latach 2000-2010, w gminie Michałowice. W pierwszej części dokonano analizy społeczno - ekonomicznych przemian w badanej gminie. W związku z systematycznym wzrostem liczby ludności zamieszkującej tereny wiejskie województwa małopolskiego, badania rozpoczęto od przedstawienia tendencji dotyczących liczby ludności w gminie Michałowice na przestrzeni 10 lat. Następnie skupiono się na analizie dynamicznej wskaźników ekonomicznych do-tyczących bezrobocia, przyrostu naturalnego, obciążenia ekonomicznego, starości demograficznej oraz dynamiki podmiotów gospodarczych w badanej gminie. Pierwsza część artykułu zawiera również dane dotyczące podziału ludności gminy Michałowice wg płci i ekonomicznych grup wieku. Druga część pracy dotyczy zmian związanych z urbanizacją komunalną w gminie Michałowice. Odpowiedzią na wzrost liczby ludności zamieszkującej teren gminy stała się intensyfikacja ruchu budowlanego. Badanie ww. trendu oparto o analizę danych mówiących o liczbie wydawanych pozwoleń na budowę, powierzchni gminy objętej pozwoleniami na budowę oraz liczbie nowo oddanych do użytku mieszkań. W dalszej części opracowania, przy wykorzystaniu kompleksowej analizy wskaźnikowej, dokonano oceny poziomu rozwoju infrastruktury technicznej gminy Michałowice na tle gmin powiatu krakowskiego.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16622.htm?plik=1193
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?