Wartościowanie struktur przestrzennych za pomocą wskaźników istotności terenu na przykładzie gminy Klucze w województwie małopolskim

Urszula Litwin , Stanisław Bacior , Izabela Piech

Abstract

In the paper the tests of landscape valuation with regard to its measurable value was performed. The usefulness of landscape valuation was examined in the process of real estate appraisal. The kinds of landscapes which occurre in the Klucze commune were described. Main types and detailed ones were obtained for the agricultural landscape as well as for the settling one. Next, the succesive stages of determination of theoretical value of landscape were presented using Coefficients of Terrain Relevance. To determine them the set of features characterizing the spatial structure of village was used. The features were divided in the relation to the structures of the land use, of agricultural use, of rural settling as well as conditions of natural environment. Three groups of Coefficients of Terrain Relevance representing agricultural activity, non-agricultural as well as recreational were obtained. To show the usefulness of the Coefficients of Terrain Relevance and to show they practical use, the test of comparison of their values with the base of market prices of real estate occurring in commune Klucze was performed. The analysis of results was illustrated in cartographical form, taking into account the connection of the Coefficients of Terrain Relevance with prices of both land and building real estates occurring in localities of Klucze commune.
Author Urszula Litwin (FoEEaLS / DoAGCaP)
Urszula Litwin,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Stanisław Bacior (FoEEaLS / DoAGCaP)
Stanisław Bacior,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Izabela Piech (FoEEaLS / DoAGCaP)
Izabela Piech,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
Other language title versionsValuation of spatial structures using cofficients of terrain relevance on example of Klucze commune in małopolska province
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 5 pkt)
Issue year2012
No1/II
Pages105-119
Publication size in sheets3.1
Keywords in PolishWskaźniki Istotności Terenu, wartościowanie krajobrazu
Keywords in EnglishCoefficients of Terrain Relevance, Valuation of the landscape
Abstract in PolishW pracy dokonano próby oceny krajobrazu pod względem jego wymiernej wartości. Zbadano przydatność oceny krajobrazu w procesie wyceny nieruchomości. Dokonano charakterystyki krajobrazów występujących w gminie Klucze. Uzyskano typy główne i szczegółowe krajobrazu rolniczego oraz krajobrazu osadniczego. Następnie przedstawiono kolejne etapy wyznaczenia wartości teoretycznej krajobrazu reprezentowanej przez Wskaźniki Istotności Terenu. Do ich wyznaczenia wykorzystano zbiór cech charakteryzujących strukturę przestrzenną wsi. Wyodrębniono cechy dotyczące struktury użytkowania ziemi, użytków rolnych, osadnictwa wiejskiego oraz warunków środowiska przyrodniczego. Uzyskano trzy grupy Wskaźników Istotności Terenu reprezentujących działalność rolniczą, pozarolniczą oraz rekreacyjną. Aby wykazać przydatność Wskaźników Istotności Terenu, a także ich praktyczne zastosowanie podjęto próbę porównania ich wartości z bazą cen rynkowych nieruchomości występujących w gminie Klucze. Wyniki analizy zilustrowano w postaci kartograficznej, uwzględniając powiązania Wskaźników Istotności Terenu z cenami nieruchomości zarówno gruntowych jak i budowlanych występujących na terenie gminy Klucze.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16568.htm?plik=1160
Internal identifierWIŚIG/2012/7
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*4 (2020-01-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?