Aspekt geodezyjno-prawny pomiaru rzeki w warunkach Ojcowskiego Parku Narodowego

Robert Gradka , Paweł Kotlarz

Abstract

In this paper the authors prezent the results of the tacheometric measurement portion of the Prądnik River flowing through the Ojcowski National Park (OPN). The coastline of the river is variable along its length. Does not coincide with the of the river evidence borders. The specificity of field work in the OPN requires the surveyor`s knowledge of not only the law surveying, restrictions on protected areas as well. Methodology of work involves the use of different measurements techniques and the integration of gained data. The specific terrain makes it necessary to use different techniques and surveying equipment. The end results is a graphic design longitudinal profile of the river. Results for the longitudinal section above 3 km and 130 cross sections. In addition, the authors present a photographic documentation showing the coastline of the river and the stream at intervals of about 50 meters. The work will provide a base for further analysis in order to determine the flood zone of the mountain river. The problem of this analysis will be the subject of subsequent papers by the authors.
Author Robert Gradka (FoEEaLS / DoG)
Robert Gradka,,
- Department of Geodesy
, Paweł Kotlarz (FoEEaLS / DoG)
Paweł Kotlarz,,
- Department of Geodesy
Other language title versionsGeodetic and legal aspects of river measurements in the Ojcowski National Park
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
No1/IV
Pages311-320
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtachimetria rzeki, profile podłużne i poprzeczne, Ojcowski Park Narodowy
Keywords in Englishtacheometric measurement, longitudinal and cross profiles
Abstract in PolishW niniejszej publikacji autorzy przedstawiają cząstkowe wyniki pomiaru tachimetrycznego fragmentu rzeki Prądnik przepływającej przez Ojcowski Park Narodowy (OPN). Linia brzegowa rzeki będącej przedmiotem pomiaru jest zmienna na całej swojej długości. Nie pokrywa się z granicami ewidencyjnymi rzeki. Specyfika prac terenowych na terenie OPN wymaga od geodety znajomości nie tylko przepisów prawa geodezyjnego, ale również wiedzy na temat ograniczeń panujących w parkach narodowych. Metodyka prac polega na zastosowaniu różnych technik pomiarowych i integracji pozy - skanych danych. Ukształtowanie terenu wymusza konieczność wykorzy - stania technologii informatycznych i sprzętu geodezyjnego. Efektem końcowym jest opracowanie graficzne profilu podłużnego rzeki Prądnik na odcinku ponad 3 km oraz 130 profili poprzecznych. Ponadto autorzy przedstawiają dokumentację fotograficzną ukazującą linię brzegową rzeki i jej nurt w odstępach około 40 metrów. Wyniki prac stanowić będą podstawą do dalszych analiz prowadzonych w celu wyznaczenia stref zalewowych rzeki górskiej. Problem powyższej analizy będzie tematem kolejnych publikacji autorów.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17163.htm?plik=1461
Internal identifierWIŚIG/2013/80
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?