Bydło w Karpatach polskich – liczebność, zróżnicowanie przestrzenne i dynamika zmian

Marta Czekaj , Tomasz Wojewodzic

Abstract

The paper deals with the problems of concentration and suspension of cattle breeding activity on farms located in the Caspathian region of Poland. The main purpose of the conducted investigations was to delimit the areas of the Carpathian region in accordance with changes in the scale of cattle production recorded in the period between 2004 and 2009. Basing on the data from the Agency of Restructuring and Modernization of Agriculture (ARiMR) an analysis of changes in the number of cattle and cattle herds kept in individual communes was conducted. Prospects for cattle breeding on farms located in the Carpathian region were also discussed i the light of changes in CAP. The results of the conducted research show that in all communes of the region a decline occurred in the number of cattle herds and, consequently, in the number of cattle during the analyzed period. The decline was partiularly steep in the mountainous and foothill areas of the Podkarpackie province. In 2004-2009 the number of cattle diminished by 15.6% and the number of herds by 26.6%. These figures can be interpreted as an expression of the process of economic-organizational concentration (growth in the number of animals forming a herd mainly). Unfortunately, the process of the concentration of production is slower than the process of withdrawal of farms from cattle breeding, which may have negative consequences for the landscape of the Carpathian Mountains.
Author Marta Czekaj (FoAaE / IoEEaM )
Marta Czekaj,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
, Tomasz Wojewodzic (FoAaE / IoEcoSoc)
Tomasz Wojewodzic,,
- Institute of Economic and Social Sciences
Other language title versionsCattle in the Polish Carpathians - spatial differences and dynamics of changes
Journal seriesWieś i Rolnictwo, [Village and Agriculture], ISSN 0137-1673, (B 8 pkt)
Issue year2011
No4 (153)
Pages179-191
Publication size in sheets8.95
Keywords in Polishbydło, gospodarstwo rolnicze, Karpaty Polskie, pogłowie bydła, stado bydła
Keywords in Englishcattle, agricultural farm, the Carpathian Mountains, the cattle population, cattle herd
Abstract in PolishOpracowanie podejmuje zagadnienia koncentracji i wycofywania się gospodarstw rolnych w Karpatach Polskich z chowu bydła. Głównym celem badań było dokonanie delimitacji badanego obszaru ze względu na zmiany w skali chowu bydła w latach 2004-2009. W toku badań na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonano oceny zmian w pogłowiu i liczbie stad w poszczególnych gminach. Wskazano również perspektywę chowu bydła w tym rejonie Polski w warunkach zmieniającej się WPR. Obserwacja dynamiki zmian pozwoliła stwierdzić, że we wszystkich gminach badanego obszaru nastąpiło zmniejszenie liczby stad, w większości gmin miało miejsce również zmniejszanie się pogłowia bydła. Omawiane procesy najsilniej przebiegały na obszarach górskich i podgórskich województwa podkarpackiego. Występujący w latach 2004-2009 spadek pogłowia bydła sięgający 15,6% przy spadku w tym samym okresie liczby stad o 26,6%, można interpretować jako przejaw procesu koncentracji ekonomiczno-organizacyjnej (głównie zwiększanie liczebności zwierząt w stadach). Procesy koncentracji produkcji nie nadążają za procesami wycofywania się rolników z chowu zwierząt, co stanowi duże zagrożenie dla utrzymania walorów krajobrazu obszarów górzystych.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowaniePraca zrealizowana w ramach projektu pt. Dywestycje w gospodarstwach rolniczych - istota, zakres, skutki nr 3913/B/H03/2011/40, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?