Rola zieleni wysokiej w strukturze przestrzennej sacrum–profanum na tle uwarunkowań krajobrazowych Polski południowej

Tatiana Tokarczuk

Abstract

Over the centuries, ideological and formal spatial diversity most visible in the relations between the sacred and the profane has been a logical and consistent spatia l sequence in the cultural landscape. High greenery has played an important role in this structure as a defining element of particular areas. The rich tradition of greenery shaping which goes back nearly to pagan times with its the practical dimension and deep symbolism may constitute an important reference point in the search for contemporary landscape composition solutions.The advancing rationalisation and secularisation of space have a negative influence on the cultural lan d- scape. Maintaining the trad ition of the high greenery management (solitary trees, surroundings of sacral stru c- tures, etc.) seems to be an esse n tial aspect of the cultural heritage protection in historic Galicia. Considering the background of extensive historical research, the data c oncerning the traditional greenery arrangements are di s- persed and require analysis and ordering.
Author Tatiana Tokarczuk (FoAaE)
Tatiana Tokarczuk,,
- Faculty of Agriculture and Economics
Other language title versionsThe role of high greenery in the sacred and the profane spatial structure against a background of landscape of southern Poland
Pages143-151
Publication size in sheets0.5
Book Zachariasz Agata (eds.): Cmentarze i ogrody w krajobrazie o sacrum, symbolice, kompozycji i przemijaniu. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 22, 2013, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ISBN 978-83-61695-19-6, 187 p.
Keywords in Polishgranice sacrum , krajobraz, otoczenie obiektów sakralnych, tradycja, zieleń wysoka
Keywords in Englishsacred boundary, landscape, surroundings of sacral structures, tradition, high greenery
Abstract in PolishIdeowe i formalne zróżnicowanie przestrzeni najbardziej widoczne w relacjach stref sacrum i profanum na przestrzeni dziejów stanowiło logiczną i spójną sekwencję przestrzenną w krajobrazie kultu-rowym. Istotną rolę w tej strukturze odgrywała zieleń wysoka, jako element definiujący poszczególne miejsca. Bogata, sięgająca niemalże czasów pogańskich tradycja kształtowania zieleni, oparta na wymiarze praktycznym oraz głębokiej symbolice może stanowić ważne odniesienie w poszukiwaniu współczesnych rozwiązań kompozycyjnych. Postępująca racjonalizacja i sekularyzacja przestrzeni negatywnie odbija się na krajobrazie kult u- rowym. Kontynuacja tradycji w zakresie kształt owania zieleni wysokiej (samotniki, otoczenie obie k- tów sakralnych itd.) wydaje się być istotnym aspe k tem ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie historycznej Galicji. Na tle obsze r nych badań historycznych dotyczących architektury zabytkowej dane o trady cy j nych układach zieleni są rozproszone i wymagają analizy i uporządkowania.
URL http://krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/22.cmentarze/11.tokarczuk.pdf
Internal identifierWBiO/5/8
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 27-07-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?