Opracowania kartograficzne jako źródła informacji o krajobrazie

Maria Kowalska

Abstract

Cartographic elaboration as sources of information about landscape Cartographic elaboration that provide information about landscape changes are analysed in the article. The purpose of this article is to present the development of cartographic materials that provide information about landscape. At the outset illustrates the distribution of sources information about the landscape whereas the time period for which these resources apply. The following materials were analysed: Polish land register, topographic maps, master map, cadastral map, orthophotomaps, local spatial plan, and study of conditions and directions of spatial development. The article focuses on presenting the development of cartographic sources from Polish territory. The chart made on the basis of analysis shows periods in which each source occurred. Nowadays, modern technologies are used for establishing, maintaining, updating and sharing information on land. In order to properly present landscape changes both the old and new sources of information should be taken into account, also a constant modernization sources should be performed.
Author Maria Kowalska (FoEEaLS / DoSPaLA)
Maria Kowalska,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsCartographic elaboration as sources of information about landscape
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
No3/III
Pages89-103
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polish krajobraz, źródła informacji, opracowania kartograficz - ne, kataster, mapa topograficzna, ortofotomapa, plan zagospodarowania przestrzennego
Keywords in English landscape, sources of information, cartographic elaboration, cadastre, topographic map, orthophotomap, spatial plan
Abstract in PolishW publikacji zawarto analizę opracowań kartograficznych, które dostarczają informacji o zmianach zachodzących w krajobrazie. Celem niniejszego artykułu jest analiza opracowań kartograficznych dostarczających informacji o krajobrazie. Na wstępie zilustrowano podział źródeł informacji o krajobrazie, mając na uwadze przedział czasu dla którego źródła te obowiązują. Do analizy wybrano opracowania kartograficzne: ewidencję gruntów i budynków, mapy topograficzne, mapy zasadnicze i ewidencyjne, ortofotomapy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Materiały te rozwijały się stopniowo na przestrzeni dziejów. W artykule skupiono się na ukazaniu rozwoju tych źródeł na ziemiach polskich. Podsumowaniem analizy jest wykres, który przedstawia kartograficzne źródła informacji o krajobrazie występujące na ziemiach polskich na przestrzeni lat. W chwili obecnej wykorzystywane są nowoczesne technologie zakładania, prowadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji o terenie w zakresie stanu gruntów. Aby jak najlepiej przedstawić zmiany zachodzące w krajobrazie należy brać pod uwagę zarówno starsze jak i nowe źródła informacji, należy również zwrócić uwagę na stałą aktualizację materiałów.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17092.htm?plik=1428
Internal identifierWIŚIG/2013/234
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND); after publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?