Modelowanie pola temperatury w gruncie z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

Maciej Sporysz , Sławomir Kurpaska , Krzysztof Molenda , Maria Szczuka , Stanisława Roczkowska-Chmaj

Abstract

Modern world faces the challenge of satisfying constantly growing energy demand on one hand and increasing food demands on the other. New ways, alternative to conventional energy sources have been searched for. Heat pumps obtaining energy from the interior of the Earth have become very popular recently.
Author Maciej Sporysz (FoPaPE / IoAEaI)
Maciej Sporysz,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Sławomir Kurpaska (FoPaPE / IoAEaI)
Sławomir Kurpaska,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Krzysztof Molenda (FoPaPE / IoAEaI)
Krzysztof Molenda,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Maria Szczuka (FoPaPE / IoAEaI)
Maria Szczuka,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Stanisława Roczkowska-Chmaj (FoPaPE / IoAEaI)
Stanisława Roczkowska-Chmaj,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsModelling of temperature field in the ground with the use of spreadsheet
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No2(143)
Pages317-328
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmodelowanie temperatury, pompa ciepła, arkusz kalkulacyjny, siatka
Keywords in Englishmodelling temperature field, heat pump, spreadsheet, differential net, simulation, Visual Basic for Applications
Abstract in PolishWspółczesny świat stoi przed wyzwaniem zaspokojenia z jednej strony stale rosnących potrzeb energetycznych, a z drugiej również rosnących potrzeb żywnościowych. Stale poszukuje się nowych, alternatywnych w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii. W ostatnim okresie bardzo popularne stały się pompy ciepła pozyskujące energię z wnętrza Ziemi. By móc efektywnie z nich korzystać niezbędne są programy komputerowe symulujące rozkład temperatury w gruncie. Dzięki nim można precyzyjnie określić rozkład temperatury na dowolnej głębokości, a co za tym idzie w sposób optymalny sterować urządzeniami kontrolującymi pracę pomp ciepła, itp. W niniejszej pracy przedstawiono przykład wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Office z zaimplementowanym w nim języku Visual Basic for Applications VBA) do modelowania pola temperatury w gruncie. Jako cel autorzy postawili sobie prezentację i sprawdzenie przydatności tego rozwiązania do modelowania rozkładu temperatury w gruncie podczas pracy pompy ciepła. Na bazie równań różniczkowych opisujących przewodzenie ciepła w gruncie, dokonano dyskretyzacji dwuwymiarowej płyty płaskiej (model siatki różnicowej), a następnie implementacji w języku VBA. W kolejnym etapie wyniki symulacji numerycznej zestawiono z rzeczywistymi pomiarami temperatury. W konkluzji stwierdzono przydatność arkusza kalkulacyjnego w modelowaniu pola temperatury w gruncie. Narzędzie to jest szczególnie przydatne do celów dydaktycznych.
URL http://ir.ptir.org/index.php?mood=article&article_id=3386&language=pl
Internal identifierWiPiE/P/23/2013
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-09-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?