Assessment of common flax (Linum usitatissimum L.) usability for phytoremediation of soil contaminated with heavy metals

Czesława Jasiewicz , Jacek Antonkiewicz

Abstract

The results of strict pot experiment concerning the assessment of common flax suitability for phytoremediation of soils contaminated with heavy metals were presented. A weighted mean contents of the studied elements ranged between: [formula]. Heavy metal utilisation by the studied plant was diversified. Irrespective of the treatment, a comparison of heavy metal per cent utilisation by flax reveals that it is possible to arrange the elements in the following order beginning from the highest values: Cd, Zn, Ni, Cu and Pb. The order shows that flax utilised Cd to the greatest extent and Pb to the smallest
Author Czesława Jasiewicz (FoAE / DoAaECh)
Czesława Jasiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsOcena przydatności lnu włóknistego (Linum usitatissumum L.) do fitoremediacji gleby zanieczyszczonej metalami cięzkimi
Journal seriesChemia i Inżynieria Ekologiczna, ISSN 1231-7098, (KBN 2 pkt)
Issue year2003
Vol10
No9
Pages901-907
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfitoremediacja; len włóknisty; plon; zawartość; Cd; Pb; Ni; Cu; Zn
Keywords in Englishphytoremediation; common flax; yield; content; Cd; Pb; Ni; Cu; Zn
Abstract in PolishAkumulacja toksycznych substancji w glebach uprawnych stanowi jedną z przyczyn zaburzenia systemu ekologicznego. Wśród zanieczyszczeń szczególną rolę w okręgach przemysłowych odgrywają metale ciężkie. Problem usuwania metali ciężkich nabiera więc szczególnego znaczenia. Wdrażane są metody wymagające dłuższego czasu, ale wpływające znacznie łagodniej na zmiany aktywności biologicznej gleb. W metodach tych, określanych mianem fitoremediacji (fitoekstrakcja, fitostabilizacja, rizofiltracja), wykorzystywane są rośliny do usuwania bądź stabilizowania zanieczyszczeń. Celem podjętych badań była ocena przydatności lnu włóknistego do fitoekstrakcji biologicznej. Badania przeprowadzono w 2001 r. w warunkach doświadczenia wazonowego. Schemat doświadczenia obejmował 5 obiektów (każdy w 4 powtórzeniach): obiekt kontrolny (bez dodatku metali ciężkich) i 4 obiekty zawierające wzrastające dawki metali ciężkich. Metale ciężkie zastosowano w formie wodnych roztworów soli: [wzór]. Do doświadczenia wykorzystano glebę mineralną o składzie granulometrycznym pyłu ilastego. Najwyższy poziom zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi wynosił: [wzór] gleby. Okres wegetacji lnu włóknistego wynosił 104 dni. Po zebraniu roślin określono ilość plonu. Następnie próbki roślin poddano mineralizacji na sucho w piecu muflowym w temp. 450.C. Zawartość Cd, Pb, Ni, Cu, Zn oznaczono metodą ICP-EAS (atomowa spektrometria emisyjna z indukcyjnie wzbudzoną plazmą). Istotny wpływ na ilość plonu miał poziom zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi. Obniżenie plonu w odniesieniu do obiektu kontrolnego w zależności od obiektu mieściło się w zakresie 15-88%. Stwierdzono istotną zależność między zawartością Cd, Pb, Ni, Cu i Zn w glebie a zawartością tych metali w częściach wskaźnikowych testowanej rośliny. Średnia ważona zawartości badanych pierwiastków mieściła się w granicach: [wzór]. Wykorzystanie metali ciężkich przez badaną roślinę było zróżnicowane. Porównując procentowe wykorzystanie metali ciężkich przez len, niezależnie od obiektu, można ustalić szereg od wartości największych w następującej kolejności: Cd, Zn, Ni, Cu, rb. Z powyższego szeregu wynika, że Cd był wykorzystywany przez len włóknisty w największym procencie, a Pb w najmniejszym.
Languageen angielski
Score (nominal)2
Citation count*6 (2020-04-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?