Socio-economic effects of migration for economic purposes of rural population from the Podhale region

Magdalena Kowalska

Abstract

The presented study takes up the issues of migration for economic purposes experienced by rural population coming from two Podhale districts: Czarny Dunajec and Poronin and focuses on social and economic consequences of this phenomenon – both in its positive and negative aspect. The research was conducted on a 90-people sample of adult inhabitants of the districts by means of a survey questionnaire. It was addressed to people who directly (emigrated themselves) or indirectly (due to emigration of a member of the closest family) experienced migration for economic purposes. Analyzing the economic effects of migration, it is essential to pay attention to the improvement of the situation of families (increasing the standard and quality of life) and loss posed by the outfl ow of labour. Among the social consequences of migration in both municipalities is diffi cult to identify those that can provide a signifi cant adverse change in the social structure and the functioning of migrant families – for this state of affairs is infl uenced mainly by regular, working abroad and short-term migrations.
Author Magdalena Kowalska (FoAE / IoEcoSoc)
Magdalena Kowalska,,
- Institute of Economic and Social
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, ISSN 1644-0757, (B 15 pkt)
Issue year2013
Vol12
No2
Pages27-35
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmigracje, skutki społeczne, skutki ekonomiczne, ludność wiejska
Keywords in Englishmigrations, social effects, economic effects, rural population
Abstract in PolishPrezentowane opracowanie podejmuje problematykę zjawiska migracji zarobkowych doświadczanych przez ludność wiejską pochodzącą z dwóch gmin podhalań- skich: Czarnego Dunajca oraz Poronina i skupia się na społecznych i ekonomicznych skutkach tego zjawiska, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym aspekcie. Badania zostały przeprowadzone na 90-osobowej próbie dorosłych mieszkańców, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. Były one skierowane do osób, które w stopniu bezpośrednim (same emigrowały) lub pośrednim (ze względu na emigrację członka najbliższej rodziny) do- świadczyły migracji zarobkowych. Analizując ekonomiczne skutki migracji zarobkowych, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na poprawę sytuacji materialnej rodzin (podwyż- szenie standardu i komfortu życia) oraz na straty, jakie niesie ze sobą odpływ siły roboczej. Wśród społecznych następstw migracji zarobkowych w obu gminach trudno wskazać takie, które mogą świadczyć o znacząco niekorzystnych zmianach w strukturze społecznej czy funkcjonowaniu rodzin migracyjnych – na taki stan rzeczy mają wpływ przede wszystkim regularne powroty pracujących za granicą oraz krótkookresowe wyjazdy.
Internal identifierWRE/2013/177
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?