Wpływ planowania przestrzennego na wartość krajobrazu na przykładzie "strefy przemysłowej" wsi Morzychna

Urszula Litwin , Izabela Piech

Abstract

The study has in view to determine the planning studies impact on the value of the landscape. Attempt to assess the landscape have been taken prior to the adoption of local land use plan and after its enactment. The assessment was conducted on the basis of aerial photographs of the test terrain and the vision of the local. In this paper has been concluded comparative analysis of land-use plans for this terrain. The area which was analysed this „industrial zone" villages Morzychna. In order to determine the planning studies impact on the value of the landscape has been used method the curve of the Wejchert. The method involves on contractual presentation of impressions and thrills the observer. By granting points in duly selected scale the observer shall be guided by intensity of sensations at specified intervals or, at a specified distance. The author of method proposes ten points at scale as well as mark them on a graph for the illustrating the changeability of impressions and thrills in contact with the landscape.
Author Urszula Litwin (FoEEaLS / DoAGCaP)
Urszula Litwin,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Izabela Piech (FoEEaLS / DoAGCaP)
Izabela Piech,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
Other language title versionsInfluence of spatial planning on the landscape value on example of "industrial zone" in Morzychna village
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol2
NoII
Pages51-61
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishplanowanie przestrzenne, krajobraz
Keywords in English spatial planning, landscape
Abstract in PolishOpracowanie ma na celu ustalenie wpływu opracowań planistycznych na wartość krajobrazu. Próbę oceny krajobrazu podjęto zarówno przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po jego uchwaleniu. Ocenę przeprowadzono na podstawie zdjęć lotniczych badanego terenu oraz wizji lokalnej. W niniejszej pracy zawarta została analiza porównawcza planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących opisywanego terenu. Obszar, który został poddany analizie to „Strefa Przemysłowa" wsi Morzychna. W celu określenia wpływu opracowań planistycznych na wartość krajobrazu zastosowano metodę krzywej Wejcherta. Metoda polega na umownym przedstawieniu wrażeń i doznań emocjonalnych obserwatora. Przyznając punkty w odpowiednio dobranej skali, obserwator kieruje się natężeniem doznań w określonych odstępach czasu lub, co pewien określony dystans. Autor metody proponuje skalę dziesięciopunktową oraz zanotowanie ich w postaci wykresu obrazującego zmienność wrażeń i doznań emocjonalnych powstających w kontakcie z krajobrazem.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16966.htm?plik=1376
Internal identifierWIŚIG/2013/97
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?