Optymalny wybór lokalizacji inwestycji w gospodarce nieruchomościami : monografia

Monika Siejka

Abstract

The purpose of the land management is such investment decision making, to gradually implement the principle of sustainable development. Decisions concerning the locations of public investments have a major impact on the economic development of the region. They should be taken on the basis of previously developed and adopted strategy defined in a formalized way. Decision-making problems can be solved with the use of the optimization theory. In the first part of the work the interpretation of the optimization concept as an approach to solve the problem of location of objects of public purpose investments was carried out. Every anticipated effect can be expressed by a functional relationship. Finding the values of decision variables, for which the function reaches a maximum or minimum in the set of feasible solutions is the optimal variant of the investment project. So raised problems also apply to the tasks performed in land management. Proper location of the investments provides a sustainable management of the environment resources giving benefits for the economy and society. To actions in this area we are also obliged by the membership in the European Union. Poland, as a full member of the EU, implements the rules which are in force in the Member States. In the field of real estate management among others land management guidelines are mentioned. From the EU rules follows that the sustainable management of environmental resources is reflected in the land management in three aspects: environment protection, environment pollution and land reclamation. Development of the methodology of the optimal site selection of public investments is one of the activities leading to the implementation of EU rules in the sustainable management of environmental resources. In the second chapter the types of public investments in the real estate management were indicated in relation to the provisions of the Law on Real Estate Management. In terms of mentioned provisions the property management was defined, as a set of legal, technical and economic actions aiming to achieve an optimum condition of the property. This requires the integration of property management with spatial planning, cadastral and land register systems, and also the spatial data infrastructure. The third chapter includes the interpretation and evaluation of the multicriteria decision making methods, used in the spatial decision analysis. Performed review of the professional literature indicates yet slight use of these methods in Poland. In the world multi-criteria methods are now widely used in solving the engineering problems and increasingly in land management when choosing the location of investments of public purposes such as: airports, municipal wastes, industrial plants, etc. The assessment of the methods used so far, showed their limited possibilities for combining quantitative and qualitative characteristics. In the case of the location of investment object specification, decisionmaking authority should be able to optimize the location of the object in the given locality. The optimum location is to provide the coordinates of the area characterized by the best conditions in terms of the concerned criteria. For this reason, an attempt was made to develop a methodology for the optimal choice of location of public investments. Mathematical analysis and research carried out and their results are presented in the following chapters of the work. The developed model is based on the method of surface integration. The integrand determines the surface formed by the criteria values in the nodes of the squares grid. Data to achieve this objective came from available and increasingly common spatial information systems. Model of the optimal location of a public investment, includes in its algorithm the method of analytical hierarchical process. Numerical visualization of areas optimal to location of investment projects was developed in Delphi environment. Methods of optimal location selection of public purpose investments in land management together with the developed by the author LandRange application overlay, has been tested on models and real objects.
Other language title versionsOptimal selection of investments location in land management
Book typeMonograph
Author Monika Siejka (FoEEaLS / DoG)
Monika Siejka,,
- Department of Geodesy
Publisher name (outside publisher list) Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Oddziału Polskiej Akademii Nauk
Publishing place (Publisher address)Kraków
Issue year2015
Book series /Journal (in case of Journal special issue)Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
VolIV
No2
Pages131
Publication size in sheets6.55
Keywords in Polishgospodarka nieruchomosciami, inwestycje, inwestycje publiczne, lokalizacja, optymalizacja , Delphi
Keywords in Englishland management, public purpose investments, optimization, location, Delphi
Abstract in PolishZadaniem gospodarki nieruchomościami jest takie podejmowanie decyzji inwestycyjnych, aby sukcesywnie realizować zasadę zrównoważonego rozwoju. Decyzje dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego, mają duży wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Powinny być podejmowane na podstawie wcześniej opracowanej i przyjętej strategii zdefiniowanej w sposób sformalizowany. Problemy decyzyjne można rozwiązywać, korzystając z teorii optymalizacji. W pierwszej części pracy przeprowadzono interpretację pojęcia optymalizacja, jako podejścia do rozwiązania problemu dotyczącego lokalizacji obiektów inwestycyjnych celu publicznego. Każdy zakładany efekt, można wyrazić przez zależność funkcyjną. Znalezienie wartości zmiennych decyzyjnych, dla których funkcja osiąga minimum lub maksimum w zbiorze dopuszczalnych rozwiązań jest optymalnym wariantem projektu inwestycyjnego. Tak postawione problemy dotyczą również zadań realizowanych w gospodarce nieruchomościami. Właściwa lokalizacja inwestycji zapewni zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska dając jednoczenie korzyści dla gospodarki i społeczeństwa. Do działań w tym zakresie zobowiązuje nas także członkostwo w Unii Europejskiej. Polska, jako pełnoprawny członek UE, wdraża zasady obowiązujące w państwach członkowskich. W dziedzinie gospodarki nieruchomościami wyróżnia się między innymi wytyczne zarządzania terenami. Z przepisów UE wynika, że zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska ma swoje odzwierciedlenie w gospodarce nieruchomościami w trzech aspektach: ochrony środowiska, zanieczyszczenia środowiska oraz rekultywacji gruntów. Opracowanie metodyki optymalnego wyboru lokalizacji inwestycji celu publicznego jest jednym z działań prowadzących do realizacji przepisów UE w zakresie zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska. W rozdziale drugim wskazano rodzaje inwestycji celu publicznego w gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W aspekcie wymienionych przepisów gospodarowanie nieruchomościami zdefiniowano, jako zespół działań prawnych, technicznych i ekonomicznych zmierzających do uzyskania optymalnego stanu nieruchomości. Wymaga to integracji gospodarki nieruchomościami z systemami: planowania przestrzennego, katastralnymi, ksiąg wieczystych, a także infrastrukturą danych przestrzennych. Rozdział trzeci obejmuje interpretację i ocenę metod wielokryterialnych stosowanych w przestrzennej analizie decyzyjnej. Wykonany przegląd literatury przedmiotu, wskazuje na nieznaczne jeszcze wykorzystanie tych metod w Polsce. W świecie metody wielokryterialne są już szeroko stosowane w rozwiązywaniu zadań inżynierskich i coraz częściej w gospodarce nieruchomościami przy wyborze lokalizacji inwestycji celu publicznego takich jak: lotniska, miejsca składowania odpadów komunalnych, zakłady przemysłowe, itp. Przeprowadzona ocena metod wykorzystywanych dotychczas, wykazała ich ograniczone możliwości łączenia cech ilościowych i jakościowych. W przypadku wskazania lokalizacji obiektu inwestycyjnego, organ podejmujący decyzję powinien mieć możliwość optymalnego usytuowania obiektu w danej miejscowości. Optymalna lokalizacji to podanie współrzędnych obszaru charakteryzującego się najlepszymi warunkami w aspekcie rozpatrywanych kryteriów. Z tego powodu podjęto próbę opracowania metodyki optymalnego wyboru lokalizacji inwestycji celu publicznego. Analizy matematyczne oraz wykonane badania i ich wyniki przedstawiono w kolejnych rozdziałach pracy. Opracowany model oparto na metodzie całkowania powierzchniowego. Funkcja podcałkowa określa powierzchnię utworzoną przez wartości kryteriów w punktach węzłowych siatki kwadratów. Dane do realizacji zadania pochodziły z dostępnych i obecnie coraz bardziej powszechnych systemów informacji przestrzennej. Model optymalnej lokalizacji inwestycji celu publicznego, uwzględnia w swoim algorytmie metodę analitycznego procesu hierarchicznego. Numeryczna wizualizacja obszarów optymalnych do lokalizacji obiektów inwestycyjnych opracowana została w środowisku Delphi. Metodyka optymalnego wyboru lokalizacji inwestycji celu publicznego w gospodarce nieruchomościami wraz z opracowaną przez autora nakładką aplikacyjną LandRange, została przetestowana na obiektach modelowych i rzeczywistych.
Internal identifierWIŚIG/2015/261
Languagepl polski
Score (nominal)25
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?