Zarządzanie i ekonomika w usługach weterynaryjnych

Marta Czekaj , Janusz Żmija

Abstract

W opracowaniu przedstawiono podstawy zarządzania lecznicą weterynaryjną, marketingiem i ekonomiką usług weterynaryjnych, rachunkiem ekonomicznym w usługach weterynaryjnych, rachunkowością i finansami w zarządzaniu podmiotem weterynaryjnym, zasadami uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Nauki ekonomiczno-rolnicze stworzyły podwaliny do rozwoju ekonomiki rolnictwa, w tym ekonomiki produkcji zwierzęcej. Z nauk tych wyodrębniła się ekonomika zajmująca się usługami weterynaryjnymi. Nauka ta zajmuje się zjawiskami i procesami gospodarczymi dotyczącymi usług weterynaryjnych. Obejmuje ona: - ekonomikę i funkcjonowanie rynku usług weterynaryjnych, - rachunek ekonomiczny i marketing usług weterynaryjnych, - rachunkowość i finanse w zarządzaniu podmiotem weterynaryjnym, - zasady uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej (usługi wetery-naryjnej), - ekonomiczny aspekt ochrony zwierząt. Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla słuchaczy studiów weterynaryjnych na poziomie uniwersyteckim oraz osób pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Zagadnienia prezentowane w opracowaniu zostały tak przedstawione, by umożliwić czytelnikom szersze spojrzenie na omawiane problemy oraz by zachęcić ich do dalszego zgłębiania wiedzy z ekonomiki weterynaryjnej. W opracowaniu przedstawiono kompleksowe, ale też zwięzłe ujęcie szeregu problemów związanych z: funkcjonowaniem rynku w makro- i mikroskali, podstawami zarządzania podmiotem weterynaryjnym, marketingiem i ekonomiką usług weterynaryjnych, rachunkiem ekonomicznym w usługach weterynaryjnych, rachunkowością i finansami w zarządzaniu podmiotem weterynaryjnym, zasadami uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Stawia to autorów niniejszego opracowania przed szeregiem problemów, m.in. w kwestii określenia zakresu i sposobu prezentowania czytelnikom treści o tematyce ekonomicznej. Wybrane zagadnienia wymagają uzupełnienia wiadomości przez czytelnika w stosownej literaturze przedmiotu celem usystematyzowania dystrybuowanej wiedzy. Zawarta w opracowaniu wiedza dotycząca zarządzania i ekonomiki usług weterynaryjnych jest posiłkowana przykładami. Absolwenci kierunku studiów Weterynaria znajdują zatrudnienie w jednostkach administracyjnych i usługowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa, powiązanych z szeroko pojętą działalnością weterynaryjną. Znaczna część absolwentów prowadzi jednak działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjnych. Niniejsze opracowanie zapewnia nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności do pracy w wymienionych podmiotach gospodarczych przy uwzględnieniu realiów gospodarki rynkowej. Spis treści Rynek i jego funkcje Istota rynku; Prawo popytu i podaży; Pieniądz i jego funkcje Zadania do samodzielnego rozwiązania.. Rynek usług weterynaryjnych w Polsce Definicja i klasyfikacja usług weterynaryjnych; Kierunki rozwoju rynku usług weterynaryjnych; Podaż i popyt na rynku usług weterynaryjnych Podstawy zarządzania podmiotem weterynaryjnym. Pojęcie i zasady zarządzania; Funkcje zarządzania; Style kierowania; Wynagradzanie Komunikacja społeczna w usługach weterynaryjnych Informacje i ich znaczenie w procesie podejmowania decyzji; Konflikty w organizacji i sposoby ich rozwiązywania; Negocjacje biznesowe Marketing w działalności weterynaryjnej Koncepcja marketingu; Marketing strategiczny; Marketing mix (operacyjny); Specyfika marketingu w działalności weterynaryjnej Podstawowe kategorie kosztów, przychodów i dochodów Rachunek ekonomiczny w usługach weterynaryjnych; Klasyfikacja kosztów i ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji; Kategorie przychodów i zysków; Sposoby obliczania kosztów jednostkowych i opłacalności usług weterynaryjnych Rachunkowość w zarządzaniu podmiotem weterynaryjnym Pojęcie, funkcje i zasady rachunkowości; Składniki majątkowe jednostek prowadzących działalność gospodarczą i źródła ich finansowania; Sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych Finanse i bankowość w zarządzaniu podmiotem weterynaryjnym Ocena kondycji finansowej podmiotu gospodarczego; Zakres i treść bankowej obsługi podmiotów gospodarczych; Formy finansowania usług weterynaryjnych Proces uruchamiania działalności gospodarczej Ograniczenia i uwarunkowania organizacyjno-prawne wykonywania działalności gospodarczej; Rodzaje i formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej; Etapy zakładania jednostek organizacyjnych; Biznesplan; Dyskontowanie sukcesu Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości Kryteria wyodrębniania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej; Formy wspierania małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce i w Unii Europejskiej Ekonomiczny aspekt ochrony zwierząt Ochrona zwierząt wprawie polskim; Ekonomiczne aspekty prowadzenia programów profilaktyki i zwalczania chorób zwierząt
Book typeMonograph
Author Marta Czekaj (FoAaE / IoEEaM )
Marta Czekaj,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
, Janusz Żmija (FoAaE / IoEEaM )
Janusz Żmija,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
PublisherUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, MNiSW [80]
Publishing place (Publisher address)Kraków
ISBN978-83-64758-65-2
Issue year2017
Pages187
Publication size in sheets9.35
Internal identifierWRE/2017/267
Languagepl polski
Score (nominal)100
Score sourcepublisherList
Citation count*
Additional fields
Oświadczenieafiliacja do jednostki
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?